کراکف پنیری 60 درصد گوشت قرمز

کراکف پنیری 60 درصد
کراکف پنیری 60 درصد گوشت قرمز

ترکیبات:

کراکف پنیری 60 درصد گوشت قرمز آرمن گوشت