• به وب سایت شرکت فرآورده های آرمن گوشت خوش آمدید

کالباس محصولات آرمن گوشت

کالباس قارچ و مرغ
کالباس قارچ و مرغ 60 درصد
کالباس خشک
کالباس خشک 70 درصد گوشت قرمز
کالباس خشک 60 درصد
کالباس خشک 60 درصد گوشت قرمز
کالباس خشک 60 درصد گوشت قرمز
کالباس خشک رئال 60 درصد گوشت قرمز
ژامبون (کالباس تنوری) گوشت قرمز 90 درصد پسته دار
کالباس تنوری گوشت قرمز 90 درصد پسته دار
کالباس گوشت 90 درصد پسته دار
کالباس گوشت پرسی 90 درصد پسته دار
کالباس (لیونر) 70 درصد گوشت قرمز آرمن گوشت
کالباس (لیونر) 70 درصد گوشت قرمز
کالباس (ژامبون) 90 درصد گوشت قرمز آرمن گوشت
کالباس خانواده 90 درصد گوشت قرمز
کالباس خانواده (ژامبون) 90 درصد گوشت مرغ پرسی
کالباس خانواده 90 درصد گوشت مرغ
کالباس خانواده 60 درصد مرغ با قارچ
کالباس خانواده 60 درصد مرغ با قارچ
کالباس 60 درصد گوشت مرغ