هروئیکا محصولات آرمن گوشت

هروئیکا بوقلمون
هروئیکا بوقلمون فرآوری شده
مرغ فرآوری شده آرمن گوشت
مرغ فرآوری شده 95 درصد